Cancer Treatments – ကင္ဆာကုသျခင္း

EnglishChemotherapy involves the use of drugs that are toxic to cancer cells. This treatment method remains a mainstay of anti-cancer therapy. Depending on the type of cancer under treatment and choice of chemotherapy drugs, therapy may either be by injection or by mouth. While the use of chemotherapy is often associated with side effects, when placed in good hands, used in appropriate combinations and with appropriate medications to counter the negative effects, such side effects can often be minimised. Chemotherapy can be compatible with a good quality of life.

Targeted therapy

Targeted therapy involves the use of anti-cancer medications that are able to specifically attack cancer cells while minimising damage to normal cells of the body thereby lessening the side effects. This ability to distinguish between cancer cells and normal cells makes targeted therapy an increasingly attractive treatment option.

Biological Therapy

Antibodies are the natural targeted defence that our bodies produce. These bind to bacteria and viruses that attack our bodies and direct our other body defence systems to attack these ‘foreign’ elements while minimising harm to the normal cells. Advances in medicine have resulted in the design of artificially produced antibodies with the ability to specifically attack cancer cells. Several such antibodies are successfully in use in cancer treatment.

Hormonal Therapy

The growth of certain cancers, such as breast and prostate cancers, are driven by the hormones of our bodies. Hormonal treatment involves the use of medications or other methods to counter the stimulatory effects of hormones on cancer growth and survival.

Immunotherapy

Our immune system has the natural ability to detect and destroy abnormal cells including cancer cells. Immunotherapy involves the use of drugs that work in tandem with our immune system to attack cancer cells.

Cancer Screening

Cancers are best treated at an early stage when the likelihood of a complete cure is at its highest. Laboratory, X-ray and other investigations conducted with the aim of early cancer diagnosis are best guided by a cancer physician after a detailed interview and discussion. This facilitates best results from an approach tailored according to individual risk profiles.

Cancer Genetic and Risk Assessment

Certain cancers are hereditary in nature. A history of multiple members of the family diagnosed with cancer should prompt an early assessment of the likelihood of an inherited tendency towards cancer development and genetic testing if required.

Certain personal, hereditary or lifestyle conditions may increase the risk of developing cancer. Where necessary treatment can be provided to reduce the associated risk. After all, prevention is better than cure.

Cancer Prevention

Certain personal, hereditary or lifestyle conditions may increase the risk of developing cancer. Where necessary treatment can be provided to reduce the associated risk. After all, prevention is better than cure.

Advancing Treatment

Cancer may be a leading cause of death worldwide yet major advances in chemotherapy have been achieved over the years, increasing the likelihood of cure as well as the average survival of cancer patients.

Conventional chemotherapy, while effective, also causes severe side effects and damage to the body. The problem arises from the generalised action of most chemotherapy leading to damage of not only cancer cells, but also of normal cells of the body. More effective combinations of chemotherapy therefore often bring with them more severe side effects. In the quest for better treatment, the search goes on for increasingly specific therapy that effectively targets the cancer cells while minimizing damage to normal cells of the body.

Over the last few years, targeted therapy has become a reality in many ways!
In early breast cancer treatment, the use of the medication Herceptin® in patients with tumours displaying the medication target has led to a dramatic reduction in the ability of the cancer to rebound.

The use of another medication Avastic® has significantly improved the survival of patients afflicated with advanced lung or colon cancer.

Apart from the preceding 2 medications know as antibodies, a class of special medication has been developed to block specific targets on cancer cells that are responsible for cancer growth. Members of this class of drugs include Iressa® and Tarceva® and these have entered clinical use with applications in the treatment of advanced cancer of the lung and pancreas. Their favorable side effect profile and ease of taking by mouth are especially attractive, These medications are now a novel treatment option for patients who are either unable to receive chemotherapy or who suffer from tumours that are not responsive to chemotherapy.

These improvements continue to give us better and better outcomes in our relentless pursuit of the ideal cancer treatment.

ျမန္မာကင္ဆာေဆးသြင္းကုသျခင္းသည္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို ေသေစေသာ ေဆးမ်ား သံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဆးသြင္းကုထံုးသည္ ကင္ဆာေရာဂါကုသျခင္းတြင္ အဓိက ကုသနည္းတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကင္ဆာ အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး သံုးရမည့္ေဆးမ်ားႏွင့္ သံုးပံုသံုးနည္း (ေဆးထိုးျခင္း/ ေဆးေသာက္ျခင္း) ကြာျခားပါသည္။ ကင္ဆာတိုက္ဖ်က္ေဆးမ်ား သံုးျခင္းသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မ်ားစြာကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက၊ သင့္ေတာ္ေသာ တြဲဖက္ေဆးမ်ားကို သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိဳးအစားျဖင့္ စံနစ္တက် ကုသေပးပါက ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ခံစားရမွဳမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကုသနည္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းကို ျပန္လည္ ရရွိႏိုင္ေစပါသည္။

Targeted Therapy – တိက်ေသာကုထံုး

တိက်ေသာကုထံုးသည္ ေကာင္းေနေသာ ဆဲလ္မ်ားကို ထိခိုက္မွဳ သိပ္မျဖစ္ေစပဲ ကိုယ္တြင္းရွိ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကိုသာ တိုက္ရိုက္ဖ်က္ဆီးေစႏိုင္ေသာ ေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳကုသေပးျခင္းျဖင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစေသာ ကုထံုးျဖစ္ပါသည္။

Biological Therapy – ဇီ၀ဆိုင္ရာကုထံုး

ပဋိဇီ၀ပစည္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္ခႏၶာက ထုတ္လုပ္ေပးေသာ သဘာ၀ခုခံအားျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္ခႏာကို တိုက္ခိုက္မည့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို၀င္ပူးကာ ကိုယ္တြင္းခုခံအားစံနစ္ကို ရန္သူမ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ညႊန္ၾကားေပးသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိမိကိုယ္ခႏၶာရွိဆဲလ္မ်ားအား ထိခိုက္မွဳကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။ ေဆးပညာဆိုင္ရာ တိုးတက္မွဳမ်ားအရ စမ္းသပ္တီထြင္ထားေသာ ပဋိဇီ၀ပစည္မ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုပဋိဇီ၀ပစည္းမ်ားျဖင့္ လည္း ကင္ဆာေရာဂါကို ထိေရာက္စြာကုသေပးႏိုင္ပါသည္။

Hormonal Therapy – ေဟာ္မုန္းကုထံုး

အခ်ိဳ႕ေသာကင္ဆာမ်ား (ဥပမာ-ရင္သားကင္ဆာ၊ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ) ၏ ျဖစ္ပြားမွဳမွာ မိမိကိုယ္ခႏၶာတြင္းရွိ ေဟာမုန္းမ်ား၏ လွံဳ႕ေဆာ္ေပးမွဳေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာ္မုန္းကုထံုးတြင္ ကင္ဆာပြားမွဳႏွင့္ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ရွင္သန္မွဳကို လွံဳ႕ေဆာ္ေပးေနသည့္ ေဟာမုန္းမ်ား၏လုပ္ေဆာင္မွဳကို တန္ျပန္သည့္ ေဆးမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

Immunotherapy – ကိုယ္ခံအားကုထံုး

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ခံအားစံနစ္တြင္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားအပါအ၀င္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ဆဲလ္မ်ားကို ေျခရာခံၿပီး ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ေသာ သဘာ၀စြမ္းရည္ရွိပါသည္။ ကိုယ္ခံအားကုထံုးသည္ ကိုယ္ခံအားစံနစ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို တုိက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Cancer screening – ကင္ဆာရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္း

ကင္ဆာဟူသည္ ေစာေစာသိၿပီး ေစာေစာကုသႏိုင္ေလ လံုး၀ေပ်ာက္ႏိုင္ေျခမ်ားေလျဖစ္ပါသည္။ ကင္ဆာဆိုင္ရာ အထူးကုဆရာ၀န္က အေသးစိတ္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဓါတ္ခြဲ၊ ဓါတ္မွန္ႏွင့္ အျခားေသာ စစ္ေဆးသည့္နည္းမ်ားသံုးကာ ကင္ဆာေရာဂါရွိမရွိ ေစာစီးစြာရွာေဖြျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူနာတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခကို အေသးစိတ္သံုးသပ္ျခင္းျပီးမွ စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆံုးရလာဒ္ကို ရေစပါသည္။

Cancer genetic and risk assessment – ကင္ဆာဆိုင္ရာမ်ိဳးရိုးဗီဇႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခသံုးသပ္ျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာကင္ဆာမ်ားမွာ မ်ိဳးရိုးလိုက္တတ္ပါသည္။ မိသားစု ေဆြမ်ိဳးမ်ားတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားသူ မ်ားစြာရွိေနလွ်င္ မ်ိဳးရိုးလိုက္ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာေၾကာင့္ ေစာစီးစြာ စစ္ေဆးထားသင့္ပါသည္။

Cancer prevention – ကင္ဆာကိုကာကြယ္ျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ား၊ မ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္းႏွင့္ လူေနမွဳပံုစံ စသည့္အေျခအေနမ်ားသည္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခကို ပိုမ်ားလာေစႏိုင္ပါသည္။ လိုအပ္သလို ကုသမွဳခံယူျခင္းျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ေကာင္းသည္မဟုတ္ပါလား။

ေခတၱမီတိုးတက္လာေနေသာကုထံုးမ်ား

ကင္ဆာသည္ ကမာတစ္လႊားတြင္ လူမ်ားေသဆံုးရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲမွ အဓိကအခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ေနေသးေသာ္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္စိတ္ခ်ရေသာ ကင္ဆာေဆးသြင္းကုထံုးကို ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္တီထြင္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္လည္း ကင္ဆာလူနာမ်ား၏ ပ်မ္မွ်သက္တမ္းကို ပိုရွည္လာေစရံုမက ေနထိုင္မွဳအဆင့္အတန္းပါ ျမင့္မားလာေစပါသည္။

လက္ရွိေဆးေလာကတြင္ အသံုးမ်ားေနေသာကုထံုးမ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ္လည္း ဆိုးရြားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္္ထိခုိက္မွဳမ်ားရွိပါသည္။ ကင္ဆာေဆးအမ်ားစု၏ ေယဘုယ်အာနိသင္သည္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားသာမက အျခားပံုမွန္ဆဲလ္မ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေစေသာအခါ ထိုသို႔ေသာ ျပသနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ကုသနည္းမ်ားကို ရွာေဖြေသာအခါ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကိုသာ အဓိက ပစ္မွတ္ထားေသာကုထံုးမ်ားကို ေတြ႕ရွိၿပီး ေကာင္းေနေသာ ဆဲလ္မ်ားကို ထိခုိက္မွဳသိသိသာသာေလ်ာ့က်ေစပါသည္။

ေရာဂါရွိေသာေနရာကိုသာ ေဆးေရာက္ေစေသာ တိက်ေသာကုထံုးကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေစာစီးစြာသိရေသာ ရင္သားကင္ဆာကုသျခင္းတြင္ Herceptin® ေဆးကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လိုအပ္ေသာေနရာကိုသာ ေဆးေရာက္ေစျခင္းျဖင့္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားျပန္ပြားျခင္းကို ထိေရာက္စြာ ေလ်ာ့က်ေစသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေနာက္ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ Avastic® ေဆးကုိသံုးကာ ေရာဂါအဆင့္ျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ အူမၾကီးႏွင့္ အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါရွင္မ်ား၏ သက္တမ္းကို သိသိသာသာရွည္လာေစပါသည္။ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားေပၚရွိ ကင္ဆာပြားမႈကိုျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားကိုတိက်စြာ ဟန္႔တားေပးေသာ ေဆးမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔ထဲတြင္ Iressa® ႏွင့္ Tarceva® ကဲ့သို႔ေသာ ပန္ကရိယႏွင့္ အဆုတ္ကင္ဆာအတြက္ ေဆးမ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးသိပ္မမ်ားျခင္းႏွင့္ ပါးစပ္မွေသာက္ႏိုင္ျခင္း စေသာ အရည္အေသြးမ်ားေၾကာင့္ ကင္ဆာေဆးကုထံုးကို မရႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ ကင္ဆာေဆးမတိုးေသာကင္ဆာမ်ားအတြက္ ထိုေဆးမ်ားကို ပိုမိုေရြးခ်ယ္သုံးစြဲလာၾကပါသည္။

Comments are closed.