က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း ဧ။္ အေရးပါပံု

က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းသည္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း နွင့္ ေသဆံုးျခင္း တုိ႕ကုိ ျဖစ္ေစနုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ား ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေဆာလ်င္စြာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိ္ေသာေၾကာင့္ အေရးပါေသာ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ လူေနမႈဘ၀ပံုစံ နွင့္ ဖိအားမ်ားသည္ ကၽြနိုပ္တို႔အား တိတ္တဆိတ္လူသတ္သမားမ်ားဟု ဆုိနိင္ေသာ နွလံုး၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတုိး နွင့္ ကင္ဆာ စသည့္ ေရာဂါမ်ား အေပၚ ခုခံႏိုင္စြမ္းကုိ ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိပါ ကနဦးလကၡဏာျပသျခင္း မရွိေသာ ေရာဂါမ်ားကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိျခင္းျဖင့္ အေျခအေန ပိုမိုဆုိးရြားသြားျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာေရး ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ စရိတ္ျမင့္တက္သြားျခင္းကုိ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသျဖင့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါသည္ ဟုဆုိႏိုင္ပါသည္။

အေထြေထြ ျပင္ဆင္ရန္အခ်က္မ်ား

 • အစားေရွာင္ျခင္း
  အစားေရွာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။( ခ်ိန္းဆုိထားေသာ ေန႔ရက္ မတုိင္မီ ညသန္းေခါင္မွ စတင္၍ )႐ိုး႐ုိးေရမွ လြဲ၍ မည္သည့္ အစားအစာ၊ ဗဖ်ာ္ရည္ တုိ႔ကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ စစ္ေဆးခ်ိန္ ၃-၄ နာရီ မွ်ၾကာျမင့္ပါမည္။
 • အမ်ိဳးသမီးမ်ား
  အမ်ိဳးသမီမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ ရာသီခ်ိန္၏ ၁၀-၁၄ ရက္ေန႔ ၀န္းက်င္တြင္ ရက္ခ်ိန္းယူရန္ အၾကံေပးပါသည္။(အကယ္၍ ခ်ိန္းဆုိထားေသာ ရက္တြင္ ရာသီလာပါက နပ္စ္မ်ားကုိ ေရာက္ ေရာက္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားပါရန္)
 • လမ္းေလွ်ာက္၊အေျပးစက္
  စစ္ေဆးမႈ ၄၅ မိနစ္မွ် ၾကာျမင့္ပါသည္။ မိမိ၏ အားကစား၀တ္စံု ႏွင့္ ဖိနပ္မ်ား ယူေဆာင္ခဲ့ရပါမည္။ ႏွလုံးေရာဂါအခံရွိပါက ၾကိဳတင္၍ အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။
 • အာထရာေဆာင္းမ်ား
  စစ္ေဆးမႈ ၃၀-၄၅ မိနစ္မွ် ၾကာျမင့္ပါမည္။ (သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ၊ ေခ်ာင္ခ်ိေသာ အ၀တ္အစားမ်ား ၀တ္ဆင္ခဲ့ပါရန္)
 • ၀မ္းဗိုက္ပိုင္း အာထရာေဆာင္း
  စစ္ေဆးမႈ မစတင္မီ အနည္းဆံုး ၆ နာရီခန္႔ အစာ မစားရပါ။ မနက္ပုိင္းခ်ိန္းဆုိမႈ ျဖစ္ပါက မနက္စာ မစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေန႔လည္ပို္င္း ျဖစ္ပါက ေန႔လည္စာ မစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။
 • တင္ပဆံုပုိင္း အာထရာေဆာင္း
  ေ၇မ်ားမ်ား ေသာက္၍ စစ္ေဆးမႈမတုိင္မီ ဆီး မသြားရန္လုိအပ္ပါသည္။ (ေရ ၅-၁၀ ခြက္ အထိ ေသာက္ရန္)
 • အိပ္စ္ေရး
  ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ၆ လ အတြင္း အိပ္စ္ေရး ႐ိုက္ဖူးေသာ လူနာမ်ား မစစ္ေဆးသင့္ပါ။
 • Mammography
  ကုိယ္၀န္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ယူဆသူမ်ား မစစ္ေဆးသင့္ပါ။ ခ်ိဳင္းေဆးမ်ား၊ ေပါင္္ႅါမ်ား မသံုးစြဲပါရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ယခင္ ာောာသါမော ဖလင္ရွိပါက ယူေဆာင္ခဲ့ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
 • Tomography
  မ်က္ကပ္မွန္ မတပ္ဆင္ခဲ့ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ စစ္ေဆးျပီးလွ်င္ ၂-၃ နာရီမွ် (မည္သည္ကိုမဆုိ)ယာဥ္မ်ားကို ေမာင္းနွင္ျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>